Reading Time: 3 minutes Trong vòng gọi vốn Series A của AirBnB vào năm 2010, Greylock Partners đã đầu tư cho AirBnB với số vốn 31 triệu USD. Giá của cổ phiếu AirBnB lúc đó là $0.42/cổ phiếu. Ở thời điểm hiện tại khi AirBnB đang được giao dịch trên thị trường OTC với giá $150/cổ phiếu, lợi nhuận […]

Bài viết mới